Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Ferenczi Épületgépészeti Kft. (székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261., adószám: 14802647-2-41 ), mint szolgáltató által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. Az Ügyfél személyesen, a vevőszolgálaton is megvásárolhatja a Szolgáltató termékeit, az ilyen módon megkötött szerződés azonban nem minősül távollevők közti szerződésnek, és jelen ÁSZF rendelkezései sem vonatkoznak rá. A Szolgáltató telefonon nem fogad el megrendelést.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A szolgáltató neve: Ferenczi Épületgépészeti Kft.
A szolgáltató székhelye: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.
A szolgáltató telephelye: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.
A vállalkozás jogi formája: Korlátot Felelősségű Társaság
Telefon: +36 1 445 2075
Fax: +36 1 445 2077
E-mail:INFOWEB@FERENCZIEPULETGEPESZET.HU
Cégjegyzékszám: 01-09-920571
Adószáma: 14802647-2-41
Bankszámlaszám: 10102093-05013600-02004005
Honlap: lazzariniradiator.hu
A szerződés nyelve: magyar

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a lazzariniradiator.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott távollévő felek között jön létre. Valamint jelen szerződés az ide vonatkozó jogszabályok és a weboldalon található szabályozások változásáig hatályos. A szerződéskötés nyelve magyar. A webáruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozórendelkezéseire. A vonatkozójogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az árak az elfogyott termékeknél csak tájékoztató jellegűek, fenntartjuk a jogot, hogy változhatnak!

A webáruházban történő vásárlást, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a következő jogszabályok tartalmazzák:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
 • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet
 • Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet

SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK

A lazzariniradiator.hu webáruház a Ferenczi Épületgépészeti Kft. tulajdonát képezi. Az oldalon található minden szöveget, és fényképeket a szerzői jog ide vonatkozó része védi. Az írások bármilyen nemű felhasználása kizárólag a Ferenczi Épületgépészeti Kft. írásos engedélyével lehetséges. Az információ szolgáltatás érdekében készséggel állunk bárki rendelkezésére, viszont az oldalon elhelyezett információk jogosulatlan felhasználása, másolása, terjesztése a Ferenczi Épületgépészeti Kft. tudomásán kívül törvénytelen és szigorúan tilos. Az ilyen jellegű visszaélések esetén megtesszük a szükséges jogi lépéseket.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS

A vevőszolgálat nyitvatartási ideje: Szolgáltató rendszere a rendeléseket rögzíti nyitvatartási időn kívül is, de telefonon csak nyitvatartási időben (7:30-16:30-ig) érhető el, valamint az elektronikus levélben (e-mailen) feltett kérdésekre is csak nyitvatartási időben válaszol.

ADATVÉDELEM

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató bizalmasan, célhoz kötötten kezeli, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja el, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

A Szolgáltató adatvédelmi azonosító száma:

A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az Ügyfélnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és az Ügyfél hozzájárulása alapján kezelhet. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a Szolgáltató. A Szolgáltató Adatkezelésének célja reklám, vásárlásra ösztönzés. Az adatkezelés jogalapja az Avtv. 3. § (1) bekezdése. Az Ügyfél a szolgáltatás idénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is megtilthatja az ilyen célú adatkezelést.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti. A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A weboldalunkon feltüntetett árak kizárólag a weboldalunkon keresztül leadott megrendelésekre vonatkoznak!

A weboldal termékei online, illetve a készleten jelzett termékek esetében személyesen is megvásárolhatók. Az internetes vásárlás kizárólag felhasználói regisztrációval lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne az Ügyfél a Szolgáltatótól rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe sok időt, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. A weboldalon feltüntetett árak az általános forgalmi adót már tartalmazzák, egyéb esetben jelzésre került az ettől történő eltérés (pl.: kosár összesítő nettó és bruttó végösszeg). A Weboldalon feltüntetett egyéb árak (pl. szállítási költség stb.) szintén bruttó árak, vagyis tartalmazzák az ÁFA-t. A Weboldalon feltüntetett árak magyar forintban értendők. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

SZÁLLÍTÁSI DÍJAK
A termékek adatlapján a rendelésnél látható fix szállítási díjak egyéb esetben egyedi kalkuláció alapján meghatározva.
TERMÉK INFORMÁCIÓK Országhatáron kívüli szállítás esetén kérje egyedi ajánlatunkat a szállításra vonatkozóan.

A webáruház épületgépészeti termékeket forgalmaz, melyekkel kapcsolatos részletes információk, mint pl.: leírás, műszaki adatok, letölthető segédletek megtekinthetőek a termékek adatlapjain. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A leírás esetleges pontatlanságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, viszont minden elvárható erőfeszítést megtesz azért, hogy a webáruházban megjelenő információk pontosak és naprakészek legyenek. A megjelenített termékek személyesen mintaboltjainkban (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.), illetve a lazzariniradiator.hu webáruházon keresztül rendelhetők meg.

Megrendelt termék átvétele: házhoz szállítással/személyesen.

Személyes átvétel: Ingyenes csillaghegyi központunkban, Hidegkút illetve Haller utcai személyes átvétel esetén logisztikai költséget számítunk fel, árumozgatás miatt, aminek költsége: 790Ft

Akciós termékeinkről webáruházunkon keresztül, illetve hírlevél formájában értesülnek ügyfeleink. A weboldalon feltüntetett árak a készlet erejéig érvényesek, amennyiben a megrendelt termék már csak új áron szerezhető be arról a Szolgáltató értesíti az Ügyfelet. A webáruház hírleveleire történő fel- és leiratkozást is biztosít a weboldal.

A termékekkel kapcsolatos gyártói műbizonylatok, műszaki engedélyek és tanúsítványok beszerzéséért a Szolgáltató nem felel. Az ilyen jellegű információkért a termék gyártójánál kell érdeklődni.

RENDELÉS MENETE

 1. A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. A bejelentkezéshez a regisztrációkor megadott e-mail cím és jelszó páros megadása szükséges.
 2. Sikeres bejelentkezés után, a termék adatlapján adja meg a vásárolni kívánt mennyiséget majd, kattintson a „Kosárba” gombra. A kosárba kerülés után megtekintheti annak tartalmát.
 3. A vásárlás további folytatásához kattintson a „Vissza a vásárláshoz” linkre, mellyel visszakerül a legutóbb megtekintett termék adatlapjára.
 4. Járjon el az 2-es pontban leírtak szerint minden megvásárolni kívánt termék esetében.
 5. Miután elhelyezte az utolsó tételt is kosarába, az ott található termékeket törölheti, mennyiségüket módosíthatja a sorban megadott beviteli mezőkbe való mennyiség megadásával, majd a „Módosítás” gomb megnyomásával.
 6. A kosárban található „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva haladhat tovább a megrendelés folyamatában. Amennyiben még nem lépett be vagy nem regisztrált a következő felületen megteheti.
 7. A számlázási, szállítási és fizetési adatok megadása után ellenőrizze megrendelését az összesített listában, majd kattintson a „Rendelés Feladása” gombra, mellyel rendelését elküldi nekünk.
 8. A rendelés állapotáról a rendszere-mailben tájékoztatja.
 9. A megjelölt módon a vásárló átveheti a megrendelt terméket, amint az elérhetővé válik.

A felhasználó kosarának tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, azaz termékeket vehet ki belőle, és rakhat bele. Kiválaszthatja azt is, hogy egyes termékből milyen mennyiséget szeretne vásárolni. Ha rossz terméket raktunk a kosárba akkor mindössze a kosarunk megfelelő sorában kijelöljük a rossz termék mellet megtalálható „eltávolít” jelölőmezőt, és a kosárból kikerül a nem kívánt termék. Továbbá lehetőség van ügyfélszolgálatunkon, a nyitva tartási időn belül, mint személyesen, mint telefonon keresztüli módosításra is.

Szállító fenntartja a jogot arra, hogy kizárólag fizetőképes Vásárló igényeit vegye figyelembe. Fizetésképtelen, csőd, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt álló, illetve ezek törvényes feltételeinek fennállása esetén is, Szállító jogosult a szerződéstől elállni és a teljesítést megtagadni, továbbá kártérítési igényeit érvényesíteni. Ugyanez az eljárás érvényes olyan Vásárló esetére, akinek lejárt tartozása van Szállítóval szemben.

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

A megrendelt terméket utánvétes fizetési mód esetén a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail minden költséget tartalmaz. A számlát vagy a csomag tartalmazza vagy külön kerül feladásra. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a csomagon észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.

Van lehetőség a csomag értékének előre történő kiegyenlítésére előreutalással a szolgáltató adatai között található bankszámlaszámon. A közleményben ilyenkor tüntesse fel a rendelés azonosítóját, melyet a visszaigazoló e-mailben talál meg. Ilyenkor a kiszállítás a vételár kiegyenlítésekor kezdődik meg. Nem vonható össze adott számlán, rendelésben szereplő követelés más jogügylet folyamán keletkezett egyéb számlán szereplő nem jogerős tartozással vagy követeléssel.

Továbbá az Ügyfélnek lehetősége van rendelését személyesen átvenni, helyben történő vételár kiegyenlítéssel.

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés nagyságától függően előleget kérjen a megrendelőtől. Ennek mértékéről a megrendelést követően írásban vagy szóban tájékoztatjuk Önt.

Webáruházunk megrendeléseit egy logisztikai cég (általában) a Magyar Posta Zrt.-MPL teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A kiszállítás időpontjáról a futárszolgálat tájékoztatja mind a Szolgáltatót és az Ügyfelet is. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, illetve telephelyén szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat maximum kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

RENDELÉS VISSZAIGAZOLÁS

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, spamszűrő, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is.Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉS

A megrendelések feldolgozása munkanapokon (hétfőtől-péntekig), munkaidőben történik.Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő lejárta után történik, annak feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. A Szállító minden esetben e-mailben, vagy telefonon esetleg faxon visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést.

Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást e-mailben visszaigazolni. Felhívjuk a vásárló figyelmét, hogy az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége is. A megrendelés állapotáról újabb automatikus email generálódik, pl.: amint kiszállítási státuszba kerül a megrendelés. Az általános kiszállítási idő munkanapokon 48 óra, melynek pontos idejéről a szerződött logisztikai cégünk értesíti az Ügyfelet. Amennyiben a megrendelt termék nincs készleten vagy a megrendelt mennyiség jelentős mértékű úgy a szállítási határidőről a weboldal üzemeltetője tájékoztatja a vásárlót a várható kiszállítás dátumáról.Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

1. Személyes átvétel kiskereskedelmi üzleteinkben
A megrendelt termékek átvehetők kiskereskedelmi szaküzletünkben, a következő címen: Budapest, Haller u 88. Budapest, Szentendrei út 259-261. Budapest, Hidegkúti út 138. Nyitva: H-P: 7-17.00, Sz: 7-17.00. Kérjük, hogy amennyiben ezt az áruátvételi módot választja, szíveskedjék előre jelezni a megrendelésnél. A helyszínen készpénzes és bankkártyás fizetésre is lehetőség van.

2. Házhoz szállítás futárszolgálattal
A raktáron lévő termékeket 24-48 órán belül kiszállítják.
A futár a csomagok kézbesítését munkanapokon 8-17 óra között végzi, hétvégi kiszállításra nincs lehetőség. Ha ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. A termékeket ezt követően csak a szállítási díj újbóli kifizetése esetén veheti át. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ: A webáruházban megrendelt termékek kiszállításakor a futár a gépkocsi 3 méteres körzetében jogosult a megrendelt terméket átadni a vásárlónak.

ELÁLLÁS JOGA

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szabályozása értelmében:
a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától és indoklás nélkül visszaküldheti a megrendelt terméket. Ebben az esetben a Ferenczi Épületgépészeti Kft. köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli, emellett az áru visszaküldésére kiszabott határidő, az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles visszajuttatni az árut a kereskedőnek. A Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően tanúk előtt rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, rozsdás vagy hiányos volt)

A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 2013. évi V. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

A Kormányrendeletben biztosított jótállási idő a termék átvételétől számított egy év, kivéve ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt állapít meg.

A minőség tekintetében Szolgáltató a jogszabály által előírt jótállási kötelezettséggel tartozik. Az átvétel alkalmával a Vásárló gondosan átvizsgálja az árut, és ha megállapítja vagy gyanítja, hogy a fuvarozáskor az kárt szenvedett, úgy jogérvényesítésre alkalmas írásbeli fenntartással élhet. Vásárló által panaszolt hiányok illetve minőségi kifogások bizonyítása minden esetben Vásárlót terhelik. Amennyiben az indoklás megalapozott volt, a Szállító az árut visszavételezi és helyette megfelelő minőségű árut szállít. Amennyiben garanciális kérdése lenne a megrendelt terméket illetően a +36 1 445 2075 telefonszámon érdeklődhet.

PANASZKEZELÉS

Az Ügyfél a Szolgáltató termék forgalmazásával közvetlenül kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (Tel.: +36 1 445 2075) és írásban is közölheti a Szolgáltatóval (E-mail: INFOWEB@FERENCZIEPULETGEPESZET.HU.

A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát az Ügyfélnek átadni. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát köteles az Ügyfélnek átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

Az Ügyfél panaszát a vevőszolgálaton személyesen (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261.) telefonon (Tel.: +36 1 445 2075), írásban, vagy elektronikus levél formájában terjesztheti elő (Email: INFOWEB@FERENCZIEPULETGEPESZET.HU).

VEGYES RENDELKEZÉSEK

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, és nem érinti az érvényes megrendelés alapján már létrejött szerződéseket.

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Online nyereményjáték szabályzat – Facebook adat és nyilvántartási szabályzat

 1. Szervező: Jelen részvételi- és játékszabályzatban bemutatásra kerülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest. Szentendrei út 259-261).
 2. 2.    A Játékos

2.1. A Szervező által meghirdetett Játékban minden Facebook adatlappal rendelkező személy részt vehet.

2.2. A játékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai és azok közvetlen hozzátartozói.

 1. 3.       A játék mechanizmusa:

3.1. A Szervező a Játékot a Játékos részére a Szervező hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/designradiatorok/keresztül hirdeti meg.

3.2. A nyereményjáték időtartama változó.

3.3. A Szervező nyereményjátékot hirdet mindazon Játékosok között, akik a Ferenczi Épületgépészet Facebook oldalán a Játék lebonyolítására létrehozott eseményben a játékfeltételeknek eleget tesz.

3.4. A nyeremény a játékban meghirdetett napon és időben történik. A sorsolás nyertesét a Szervező a Ferenczi Épületgépészet Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a Játékos értesítése a Szervező részéről a sorsolástól számított 5 munkanapon belül nem vezet eredményre, akkor a nyeremény átadását a Szervező a pótnyertes részére bonyolítja le egyező módon. A nyertes a nyereményt személyesen veheti át bemutatótermünkben.

 1. 4.       A Játék időtartama

A Játék kezdőnapja: határozatlan

A Játék zárónapja: határozatlan

 1. 5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: a játékban meghirdetett napon és időben történik.

 1. 6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által felajánlott termék kerül sorsolásra.

6.2. A nyeremény másra át nem ruházható. A nyeremény pénzre át nem váltható.

6.3. A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervező a 3.4. pont szerinti nyertesen felül további pótnyerteseket sorsol ki, összesen 2 főt.

6.5. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Ferenczi Épületgépészet hivatalos Facebook honlapján. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes a nyereményt 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott nyereményre, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

 1. 7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja a játékból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért. A felhasználónak, illetve Játékosnak kell mérlegelnie, mielőtt a felhasználói tartalomban szereplő információra hagyatkozna, mivel a felhasználói tartalom téves vagy egyéb módon félrevezető információt tartalmazhat, és a felhasználón, illetve a Játékos a saját kockázatára hagyatkozik a felhasználói tartalomra.

 1. 8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és játékszabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli a Játékosok személyes adatait.

8.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Ferenczi Épületgépészeti Kft. (1038 Budapest, Szentendrei út 259-261, továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. A nyereményjátékban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön a Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak a játékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. A játékban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az a játékból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön a játékban történő részvétel során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb a Játék végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján infoweb@ferencziepuletgepeszet.hu.

 1. 9.       Jogorvoslat

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) értelmében az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint Ön: (i) jogosult az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni (ii) kérheti az adatkezelőtől az adatainak a helyesbítését, jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat.

 1. 10.   A részvételi- és játékszabályzat Játékos általi elfogadása

10.1. Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

 1. 11.   Záró rendelkezések

11.1. A Játék tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. A Játék során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen játék- és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Játékos által megadott információk csak a játékadminisztráció céljára lesznek felhasználva. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.

Budapest, 2017.05.25.